fbpx
logo-mini

Terms and conditions SPLOŠNI POGOJI

 1. Navedeni splošni pogoji se nanašajo in določajo pogoje izposoje in uporabe SUP-a in pripadajoče opreme.
 2. Izrazi povezani z uporabo določb splošnih pogojev:
 • izposojena oprema so SUP ter pripadajoča oprema, ki so last podjetja Jerica Brišar s.p., Grahovo ob Bači 23, 5242 Grahovo ob Bači, PE Tolmin, matična številka: 7225121000 ( v nadaljevanju lastnik opreme);
 • mesto izposoje je kraj, kjer se SUP in vsa pripadajoča oprema izposoja ter tudi vrača. Naslov je Petra Skalarja 2, Tolmin;
 • najemnik je oseba, ki si izposoja SUP in pripadajočo opremo.
 1. Splošni pogoji so dostopni na mestu izposoje, na hrbtni strani izjave o prevzemu odgovornosti ter na spletnem mestu www.soca-sup.eu. Lastnik opreme si pridržuje pravico do spremembe pogojev. V kolikor ni določeno drugače, veljajo vse spremembe pogojev takrat, ko so javno objavljene.
 2. SUP in pripadajoča oprema se izposoja v skladu s splošnimi pogoji, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o prevzemu odgovornosti ter cenikom izposoje.
 3. Pogodbeno razmerje med družbo in izposojevalcem se vzpostavi s podpisom izjave o prevzemu odgovornosti. Izjava se izpolni na mestu izposoje. V primeru nepravilne ali nepopolno izpolnjene izjave lahko lastnik opreme zahteva od izposojevalca, da navedeno izjavo popravi ali dopolni. V kolikor najemnik izjave ne dopolni ali popravi, jo lahko v imenu izposojevalca dopolni ali popravi lastnik opreme.

 4. Postopek izposoje:

6.1. Najemnik mora ob izposoji predložiti veljaven osebni dokument, ki ga lastnik opreme zadrži za čas izposoje SUP-a, z namenom, da si naredi kopijo osebnega dokumenta zaradi pridobitve identifikacijskih podatkov izposojevalca.

6.2. Najemnik se zaveže, da bo izjavo o prevzemu odgovornosti izpolnil s pravilnimi in resničnimi podatki.

6.3. Izposojena oprema je plačljiva. Cenik izposoje je objavljena na mestu izposoje in na spletni strani www.soca-sup.eu. Ob izposoji se vplača kavcija v višini 50 EUR, ki se izposojevalcu vrne ob vrnitvi izposojene opreme. Razpoložljivost SUPov vnaprej lahko zagotovimo le ob predhodnem vplačilu rezervacije.  

6.4. Izposoja opreme ni mogoča osebam, mlajšim od 18 let (mladoletne osebe).  Opremo si lahko izposodijo tudi mladoletne osebe, vendar le v prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki tudi odgovarjajo za morebitno nastalo škodo s strani mladoletnih oseb, tretjih oseb ali njih samih.

6.5. Lastnik opreme lahko odkloni izposojo opreme osebi, za katero meni, da SUP-a ne zna oziroma ne zmore uporabljati, kakor tudi zaradi drugih upravičenih razlogov.

6.6. Izposoja poteka na mestu izposoje v času obratovalnih ur. Pri tem mora najemnik predložiti veljaven osebni dokument, se na primeren način seznaniti s splošnimi pogoji ter veljavno izpolniti izjavo o prevzemu odgovornosti.

6.7. Najemnik mora opremo vrniti na mesto izposoje ali na drugo dogovorjeno mesto v enakem stanju (upoštevaje obrabo ob normalni rabi stvari) kot je bilo ob izposoji.

6.8. Najemnik mora vrniti opremo v času, določenemu v izjavi o prevzemu odgovornosti.

6.9. V primeru zamude vrnitve opreme, mora najemnik plačati kazen za zamudo. Kazen za zamudo znaša ceno dnevnega najema opreme. Ob vplačilu dodatne ure najema, se vsaka prekoračitev dogovorjenega časa vrnitve dodatno obračuna kot celotna ura najema.

6.10. V kolikor najemnik vrne opremo poškodovano, si lastnik opreme zadrži kavcijo 50 EUR. V kolikor je oprema tako poškodovana, da je neuporabna za nadaljnjo uporabo ali v primeru, da najemnik izgubi SUP, se najemnik zaveže poravnati celotno vrednost novega SUP-a, ki znaša 400 EUR.

6.11. Po vrnitvi opreme lastnik opreme in najemnik pregledata izposojeno opremo in v primeru morebitnih poškodb sestavita zapisnik.

6.12. Pri vrnitvi poškodovane/uničene opreme sta dolžna lastnik opreme in najemnik izpolniti zapisnik o ugotovitvi obsega škode ter ugotoviti vzrok nastanka škode. Najemnik v tem primeru ni upravičen do vračila razlike v ceni izposoje za čas neuporabe SUP-a.

7.

7.1. Najemnik uporablja SUP na lastno odgovornost, upoštevaje običajno rabo in pogoje uporabe v rekreativnem športu ter so na vodi prisotni tudi drugi udeleženci oz. plovila kot so kanuji, kajaki, rečna ladja itd.  Najemnik mora uporabljati stvar skrbno in z vso pazljivostjo, pri tem pa mora upoštevati, da so razmere na vodi nepredvidljive in da so pogoji hitro spremenljivi ter lahko privedejo do poškodb in nevarnih situacij.

7.2. Z izpolnitvijo izjave o prevzemu odgovornosti, najemnik potrjuje, da je v primernem fizičnem in psihičnem stanju, da je sposoben uporabljati SUP ter da je sposoben samostojno preplavati vsaj 50m. S podpisom navedene izjave najemnik prevzame tudi vso odgovornost za morebitne poškodbe ali nastalo škodo, ki izvira iz pomanjkanja sposobnosti uporabe SUP-a.

7.3. Najemnik mora upoštevati običajna pravila uporabe SUP-a na vodah. Lastnik opreme ne odgovarja za kakršnokoli škodo,  ki jo povzroči najemnik zaradi neupoštevanja običajnih pravil uporabe.

7.4. Najemnik se obvezuje, da bo:

 • uporabljal izposojeno opremo z vso potrebno skrbnostjo, pazljivostjo in upoštevaje te pogoje;
 • skrbeti za izposojeno opremo, tudi ko je ne uporablja;
 • uporabljati opremo na način, s katerim se prepreči morebitna škoda ali   uničenje.

7.5 Pod pojmom »običajna uporaba« izposojene opreme se ne šteje:

 • kakršna koli uporaba izposojene opreme, ki uporabnika ali druge izpostavlja nevarnostim;
 • kakršna koli uporaba izposojene opreme v športnih dogodkih;
 • kakršna koli uporaba v komercialne namene;
 • kakršna koli uporaba izposojene opreme pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, pomirjeval, uspaval ali drugih psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na izposojevalčevo sposobnost uporabe SUP-a; kakršna koli uporaba, podobna zgoraj navedenim.

8.

8.1 Med časom izposoje najemnik odgovarja za vsakršno povzročitev škode, ki se je zgodila njemu, tretjim osebam, lastnini tretjih oseb zaradi uporabe SUP-a.

8.2 V kolikor najemnik povzroči škodo na izposojeni opremi, ki je posledica nepravilne uporabe SUP-a in pripadajoče opreme, mora najemnik povrniti nastalo škodo. Škoda mora biti povrnjena lastniku opreme na podlagi ocenjene škode, ki izhaja iz splošnih pogojev.

8.3 V kolikor je izposojena oprema ukradena, se ne vrne v dogovorjenem času ali tako poškodovana, da je ni mogoče popraviti, je najemnik dolžan plačati znesek, ki ustreza ceni novega SUP-a. Cena novega SUP-a je razvidna v splošnih pogojih.

8.4 V kolikor najemnik izposojene opreme ne vrne po poteku časa, dogovorjenega za izposojo in lastnika opreme ne obvesti o razlogu za zamudo, ima lastnik opreme glede nevrnjene opreme pravico obvestiti Policijo.

8.5 V kolikor pride do uničenja ali kraje s strani tretje osebe in je o škodnem dogodku Policija sestavila zapisnik, je dolžan najemnik izročiti lastniku opreme kopijo zapisnika. Najemnik je dolžan lastniku opreme v roku 5 dni od nastanka škodnega dogodka lastniku opreme plačati depozit v višini cene novega SUP-a, upoštevaje normalno obrabo zaradi običajne rabe stvari. Vplačan depozit se izposojevalcu vrne samo v primeru vračila ukradene opreme, v nasprotnem primeru  si lastnik opreme depozit zadrži v skladu s točko 8.3.

9.

9.1 V primeru kršitve splošnih pogojev, ima lastnik opreme pravico do takojšnjega odvzema izposojene opreme izposojevalcu. S podpisom izjave o prevzemu odgovornosti in seznanitvijo splošnih pogojev, se najemnik odreka vsakršnim ugovorom zoper ravnanja lastnika opreme zaradi kršitve splošnih pogojev.

9.2 Če ima izposojena oprema napake, ki onemogočajo pravilno in varno uporabo in lastnik izposojene opreme ne more zamenjati, ima najemnik pravico takoj odstopiti od uporabe SUP-a ter ga takoj vrniti lastniku opreme. V tem primeru je lastnik opreme dolžan vrniti izposojevalcu dogovorjen in plačan najem SUP-a za čas, ko ga najemnik ni mogel uporabljati.

10. Predmetni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Lastnik opreme in najemnik si bosta prizadevala  vse morebitne spore rešiti s posredovanjem in na miren način. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.

11. V kolikor se izkaže, da so določbe ali del le teh neveljavni ali nepravilni, se smatrajo za neobstoječe, preostali veljavni pogoji pa se štejejo za veljavne. Podjetju najemnik dovoljuje uporabo fotografij/videoposnetkov, ki lahko nastanejo med izvajanje aktivnosti v promocijske namene.

 1. These General Terms and Conditions apply and determine the terms and conditions for the borrowing and use of the SUP and its associated equipment.
 2. Terms relating to the application of the provisions of the General Terms and Conditions:
 • The equipment hired out is SUP and associated equipment belonging to the company Jerica Brišar s.p., Grahovo ob Bači 23, 5242 Grahovo ob Bači, PE Tolmin, registration number: 7225121000 (hereinafter referred to as the Owner of the Equipment);
 • The place of renting is the place where SUP and all related equipment are rented and returned. The address is Ulica Petra Skalarja 2, Tolmin;
 • The renter is a person who rents the SUP and the related equipment.
 1. General Terms and Conditions are available at the rental site, on the back of the Statement of Liability Assumption and at www.soca-sup.eu. The Owner of the Equipment reserves the right to change the conditions. Unless otherwise specified, all changes to the General Terms and Conditions apply when they are publicly announced.
 2. The SUP and associated equipment are rented in accordance with the General Terms and Conditions, the duly completed and signed Statement of Liability Assumption and the rental rates.
 3. The contractual relationship between the company and the borrower shall be established by signing the Statement of Liability Assumption. The Statement is filled in at the place of rent. In case of an incorrect or incomplete Statement, the Owner of the Equipment may ask the borrower to correct or supplement the statement. If the renter does not complete or correct the Statement, the Owner of the Equipment may complete or repair it on behalf of the borrower.

 4. Rent procedure:

6.1. On renting, the renter must submit a valid personal document which shall be retained by the Owner of the Equipment for the time of the SUP renting, in order to make a copy of the personal document for the purpose of obtaining the identity of the borrower.

6.2. The renter undertakes to fill in the Statement of Liability Assumption with correct and true information.

6.3. The rented equipment is payable. The rental price is published at the rental site and on the website www.soca-sup.eu. Upon borrowing, a deposit of EUR 50 will be paid, which is returned to the borrower upon the return of the borrowed equipment. The availability of paddle boards in advance can only be provided upon prior payment of the reservation.

6.4. Rental of equipment is not possible for people under the age of 18 (minors). The equipment can also be rented by minors, but only in the presence of parents or carers who are also responsible for any damage caused to the equipment by minors, third parties or themselves.

6.5. The Owner of the Equipment may refuse to rent the equipment to a person he / she believes can not or is not able to use the SUP, as well as for other legitimate reasons.

6.6. Rent occurs at the place of rent during working hours. In doing so, the renter must present a valid identity document, familiarize him-/herself with the General Terms and Conditions and properly and validly complete the Statement of Liability Assumption.

6.7. The renter must return the equipment to the place of rent or to another agreed place in the same condition (taking into account wear in the normal use of things) as it was at the time of rent.

6.8. The renter must return the equipment at the time specified in the Statement of Liability Assumption.

6.9. In the event of a delay in the return of equipment, the renter must pay a penalty for delay. The penalty for delay is the price of the daily rental of equipment. Upon paying the additional hour of the rent, any overrun of the agreed return time is additionally charged as the extra hour.

6.10. If the renter returns the equipment damaged, the Owner of the Equipment shall retain a deposit of EUR 50. If the equipment is so damaged that it is unsuitable for further use, or in case the renter loses the SUP, the renter undertakes to settle the total value of the new SUP in the amount of EUR 400.

6.11. Upon the return of the equipment, the Owner of the Equipment and the renter will inspect the equipment and, in case of possible damage, draw up a record.

6.12. When damaged / destroyed equipment is returned, the Owner of the Equipment and the renter are obliged to complete the record on the determination of the extent of the damage and determine the cause of the damage. In this case, the renter is not entitled to a payback of the difference in the rental price for the time of non-use of the SUP.

7.

7.1. The renter uses the SUP on his/her own responsibility, taking into account the usual use and conditions of use in recreational sport and the fact that other participants are also present in the water, i.e. vessels such as canoes, kayaks, river boats, etc. The renter must use the object carefully and with all due care, taking into account that the conditions in the water are unpredictable and change rapidly which can lead to injuries and dangerous situations.

7.2. By completing the Statement of Liability Assumption, the renter confirms that he/she is in a suitable physical and psychological state, that he/she is able to use the SUP and that he/she is able to swim independently at least 50m. By signing this Statement, the renter also assumes all responsibility for possible injuries or damage caused by the lack of ability to use the SUP.

7.3. The renter must follow the normal rules for the use of SUP in the waters. The Owner of the Equipment is not liable for any damage caused by the renter due to failure to comply with the normal usage rules.

7.4. The renter undertakes to:

 • use the equipment borrowed with all due diligence, care and with observance of these General Terms and Conditions;
 • take care of the equipment borrowed even when not in use;
 • use the equipment in a way that prevents any damage or destruction of the latter.

7.5 The term “normal use” of equipment purchased does not include:

 • any use of equipment that leaves the user or others exposed to hazards;
 • any use of equipment borrowed in sports events;
 • any use for commercial purposes;
 • any use of equipment under the influence of alcohol, illicit drugs, sedatives, sleeping pills or other psychoactive substances that may affect the borrower’s ability to use the SUP; any use similar to the above.

8.

8.1 During the rental period, the renter shall be liable for any damage caused to him/her, to third parties, or to the property of third parties due to the use of the SUP.

8.2. If the renter causes damage to the equipment borrowed as a result of improper use of the SUP and its associated equipment, the renter shall reimburse the damage. The damage must be reimbursed to the Owner of the Equipment on the basis of the estimated damage resulting from the General Terms and Conditions.

8.3. If the equipment borrowed is stolen, if it is not returned in the agreed time, or is so badly damaged that it can not be repaired, the renter is obliged to pay the amount corresponding to the price of a new SUP. The price of a new SUP is evident from the General Terms and Conditions.

8.4. If the renter does not return the equipment after the expiration of the time agreed for rent and fails to notify the Owner of the Equipment about the reason for the delay, the Owner of the Equipment shall be entitled to inform the Police regarding the equipment that was not returned.

8.5. In the event of destruction or theft by a third party, wherein the police have compiled a record of the damage event, the renter shall be obliged to hand over the copy of the record to the Owner of the Equipment. The renter is obliged to pay the Owner of the Equipment within a period of 5 days from the occurrence of the damage a deposit in the amount of the price of a new SUP, taking into account the normal wear due to the normal use of the item. The paid deposit is returned to the borrower only if the stolen equipment is returned, otherwise the Owner of the Equipment will retain the deposit in accordance with article 8.3.

9.

9.1 In the event of a breach of the General Terms and Conditions, the Owner of the Equipment shall have the right to withdraw the borrowed equipment from the renter immediately. By signing the Statement of Liability Assumption and acquainting with the General Terms and Conditions, the renter shall waive any objections against the actions of the Owner of the Equipment for breach of the General Terms and Conditions.

9.2. If the equipment borrowed has defects which prevent correct and safe use of the equipment and the Owner of the Equipment is not able to replace it, the renter has the right to immediately withdraw from the use of the SUP and immediately return it to the Owner of the Equipment. In such a case, the Owner of the Equipment is obliged to return to the borrower the agreed and paid amount for the rent of the SUP for the time when the renter could not use it.

10. The subject conditions are drawn up in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia. The Owner of the Equipment and the renter will endeavour to resolve any conflicts by mediation and in a peaceful way. In the event of a dispute, the District Court of Nova Gorica is competent.

11. If it turns out that the provisions or part of them are invalid or incorrect, they shall be considered non-existent and the remaining valid conditions shall be considered valid. The renter herewith permits the company to use the photographs / videos that may arise during the activity for promotional purposes.