fbpx
logo-mini

Splošni POGOJI

1. Navedeni splošni pogoji se nanašajo in določajo pogoje izposoje in uporabe SUP-a in pripadajoče opreme.

2. Izrazi povezani z uporabo določb splošnih pogojev:

  • izposojena oprema so SUP ter pripadajoča oprema, ki so last podjetja Jerica Brišar s.p., Grahovo ob Bači 23, 5242 Grahovo ob Bači, matična številka: 7225121000 ( v nadaljevanju lastnik opreme);
  • mesto izposoje je kraj, kjer se SUP in vsa pripadajoča oprema izposoja ter tudi vrača.;
  • najemnik je oseba, ki si izposodi SUP in pripadajočo opremo.

3. Splošni pogoji so dostopni na mestu izposoje, na hrbtni strani izjave o prevzemu odgovornosti ter na spletnem mestu www.soca-sup.eu. Lastnik opreme si pridržuje pravico do spremembe pogojev. V kolikor ni določeno drugače, veljajo vse spremembe pogojev takrat, ko so javno objavljene. Splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki so navedene v izjavi o prevzemu odgovornosti.

4. SUP in pripadajoča oprema se izposoja v skladu s splošnimi pogoji, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o prevzemu odgovornosti ter cenikom izposoje.

5. Pogodbeno razmerje med družbo in najemnikom se vzpostavi s podpisom izjave o prevzemu odgovornosti. Izjava se izpolni na mestu izposoje. V primeru nepravilne ali nepopolno izpolnjene izjave  lahko lastnik opreme zahteva od najemnika, da navedeno izjavo popravi ali dopolni. V kolikor najemnik izjave ne dopolni ali popravi, jo lahko v imenu najemnika dopolni ali popravi lastnik opreme.

6. Postopek izposoje:

6.1. Najemnik mora ob izposoji podpisati izjavo o prevzemu odgovornosti zase in za morebitne družinske člane. 

6.2. Najemnik se zaveže, da bo izjavo o prevzemu odgovornosti izpolnil s pravilnimi in resničnimi podatki.

6.3. Izposojena oprema je plačljiva. Cenik izposoje je objavljena na mestu izposoje in na spletni strani www.soca-sup.eu. Razpoložljivost SUPov vnaprej lahko zagotovimo le ob predhodnem vplačilu rezervacije.

6.4. Izposoja opreme ni mogoča osebam, mlajšim od 18 let (mladoletne osebe).  Opremo si lahko izposodijo tudi mladoletne osebe, vendar le v prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki tudi odgovarjajo za morebitno nastalo škodo s strani mladoletnih oseb, tretjih oseb ali njih samih.

6.5. Lastnik opreme lahko odkloni izposojo opreme osebi, za katero meni, da SUP-a ne zna oziroma ne zmore uporabljati, kakor tudi zaradi drugih upravičenih razlogov. V primeru slabih vremenskih pogojev na reki (močan dež, veter,…) supov ne izposojamo.

6.6. Izposoja poteka na mestu izposoje v času obratovalnih ur oz. v skladu z dogovorom.

6.7. Najemnik mora opremo vrniti na mesto izposoje ali na drugo dogovorjeno mesto v enakem stanju (upoštevaje obrabo ob normalni rabi stvari) kot je bilo ob izposoji.

6.8. Najemnik mora vrniti opremo v času, določenemu v izjavi o prevzemu odgovornosti. 

6.9. Če najemnik prekorači 30 minut od določenega časa vrnitve opreme se obračuna naslednji časovni paket izposoje. 

6.10. V kolikor najemnik vrnejo opremo poškodovano, lastnik zaračuna stroške 50 EUR na kos opreme. V kolikor je oprema tako poškodovana, da je neuporabna za nadaljnjo uporabo ali v primeru, da najemnik izgubi SUP, se najemnik zaveže poravnati celotno vrednost novega SUP-a, ki znaša 400 EUR. Najemnik odgovornosti za poškodbe ne more prenesti na drugo osebo.

6.11. Po vrnitvi opreme lastnik opreme in najemnik pregledata izposojeno opremo in v primeru morebitnih poškodb sestavita zapisnik.

6.12. Pri vrnitvi poškodovane/uničene opreme sta dolžna lastnik opreme in najemnik izpolniti zapisnik o ugotovitvi obsega škode ter ugotoviti vzrok nastanka škode. Najemnik v tem primeru ni upravičen do vračila razlike v ceni izposoje za čas neuporabe SUP-a.

7.

7.1. Najemnik uporablja SUP na lastno odgovornost, upoštevaje običajno rabo in pogoje uporabe v rekreativnem športu ter so na vodi prisotni tudi drugi udeleženci oz. plovila kot so kanuji, kajaki, rečna ladja itd.  Najemnik mora uporabljati stvar skrbno in z vso pazljivostjo, pri tem pa mora upoštevati, da so razmere na vodi nepredvidljive in da so pogoji hitro spremenljivi ter lahko privedejo do poškodb in nevarnih situacij. Za otroke stare 12 let in manj je uporaba rešilnega jopiča obvezna. Samostojna uporaba SUP-a za otroke stare 10 let in manj ni dovoljena. Otroci stari 10 let in manj so lahko prisotni na SUP-u s katerim upravlja polnoletna oseba.

7.2. Z izpolnitvijo izjave o prevzemu odgovornosti, najemnik potrjuje zase (in za družinske člane), da je v primernem fizičnem in psihičnem stanju, da je sposoben uporabljati SUP ter da je sposoben samostojno preplavati vsaj 50m. S podpisom navedene izjave najemnik oz. nosilec odgovornosti za družinske člane prevzame tudi vso odgovornost za morebitne poškodbe ali nastalo škodo, ki izvira iz pomanjkanja sposobnosti uporabe SUP-a.

7.3. Najemnik mora upoštevati običajna pravila uporabe SUP-a na vodah. Lastnik opreme ne odgovarja za kakršnokoli škodo,  ki jo povzročijo najemniki zaradi neupoštevanja običajnih pravil uporabe.

7.4. Najemnik se obvezuje, da bo:

  • uporabljal izposojeno opremo z vso potrebno skrbnostjo, pazljivostjo in upoštevaje te pogoje;
  • skrbel za izposojeno opremo, tudi ko je ne uporablja;
  • uporabljal opremo na način, s katerim se prepreči morebitna škoda ali   uničenje.

7.5 Pod pojmom »običajna uporaba« izposojene opreme se ne šteje:

  • kakršna koli uporaba izposojene opreme, ki uporabnika ali druge izpostavlja nevarnostim;
  • kakršna koli uporaba izposojene opreme v športnih dogodkih;
  • kakršna koli uporaba v komercialne namene;
  • kakršna koli uporaba izposojene opreme pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, pomirjeval, uspaval ali drugih psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na najemnikovo sposobnost uporabe SUP-a; kakršna koli uporaba, podobna zgoraj navedenim.

8.

8.1 Med časom izposoje najemnik odgovarjajo za vsakršno povzročitev škode, ki se je zgodila njemu, tretjim osebam, lastnini tretjih oseb zaradi uporabe SUP-a. Lastnik opreme v nobenem primeru ne odgovarja za predmete, ki padejo v vodo. 

8.2 V kolikor najemnik povzroči škodo na izposojeni opremi, ki je posledica nepravilne uporabe SUP-a in pripadajoče opreme, mora najemnik povrniti nastalo škodo. Škoda mora biti povrnjena lastniku opreme na podlagi ocenjene škode, ki izhaja iz splošnih pogojev.

8.3 V kolikor je izposojena oprema ukradena, se ne vrne v dogovorjenem času ali tako poškodovana, da je ni mogoče popraviti, je najemnik dolžan plačati znesek, ki ustreza ceni novega SUP-a. Cena novega SUP-a je razvidna v splošnih pogojih.

8.4 V kolikor najemnik izposojene opreme ne vrne po poteku časa, dogovorjenega za izposojo in lastnika opreme ne obvesti o razlogu za zamudo, ima lastnik opreme glede nevrnjene opreme pravico obvestiti Policijo.

8.5 V kolikor pride do uničenja ali kraje s strani tretje osebe in je o škodnem dogodku Policija sestavila zapisnik, je dolžan najemnik izročiti lastniku opreme kopijo zapisnika. Najemnik je dolžan lastniku opreme v roku 5 dni od nastanka škodnega dogodka lastniku opreme plačati depozit v višini cene novega SUP-a, upoštevaje normalno obrabo zaradi običajne rabe stvari.

9.

9.1 V primeru kršitve splošnih pogojev, ima lastnik opreme pravico do takojšnjega odvzema izposojene opreme najemniku. S podpisom izjave o prevzemu odgovornosti in seznanitvijo splošnih pogojev, se najemnik odreka vsakršnim ugovorom zoper ravnanja lastnika opreme zaradi kršitve splošnih pogojev.

9.2 Če ima izposojena oprema napake, ki onemogočajo pravilno in varno uporabo in lastnik izposojene opreme ne more zamenjati, ima najemnik pravico takoj odstopiti od uporabe SUP-a ter ga takoj vrniti lastniku opreme. V tem primeru je lastnik opreme dolžan vrniti najemniku dogovorjen in plačan najem SUP-a za čas, ko ga najemnik ni mogel uporabljati.

10.

Predmetni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Lastnik opreme in najemnik si bosta prizadevala  vse morebitne spore rešiti s posredovanjem in na miren način. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.

11.

V kolikor se izkaže, da so določbe ali del le teh neveljavni ali nepravilni, se smatrajo za neobstoječe, preostali veljavni pogoji pa se štejejo za veljavne.

Podjetju najemnik dovoljuje uporabo fotografij/videoposnetkov, ki lahko nastanejo med izvajanje aktivnosti v promocijske namene.